تحقیق اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

تحقیق اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 203 بخشی از متن تحقیق:پس
از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات
مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي
قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن
مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان
مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده
به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد. مهمترين شخصي كه مي‌تواند مورد رجوع
سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است. منظور از واردكنندة زيان كسي است كه
به عنوان «مسووليت ناشي از فعل شخص» در برابر زيانديده مسووليت مدني دارد.
بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكي به عمل
آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر و
سپس مبنا و قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته
شده است كه سازمان نمي‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر
مسووليت مدني دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به
موارد منصوص قانوني است. در مورد حوادث غيرناشي از كار عليرغم آنكه مادة 66
امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از قياس
اولويت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 بايد براين اعتقاد بود كه سازمان از
چنين حقي برخوردار است. با وجود اين چه در مورد حوادث ناشي از كار و چه در
مورد حوادث غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة
بيمه شده و خود تحت حمايت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار
نيست. علاوه بر واردكنندة زيان، سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت
واردكنندة زيان (بيمة شخص ثالث) و مسوولين مدني فعل غير و گاه خود بيمه شده
هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بيمة
خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنين نمي‌تواند به
عاقله و بيت‌المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف
جبران خسارت زيانديده را به عهده دارند رجوع كند.اما فصل دم از دفتر
دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از
موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي‌دهد
قائم‌مقام زيانديده مي‌شود و به واردكنندة زيان و ساير منابع مذكور حق رجوع
دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌هاي غرامتي» است يعني پرداخت‌هايي كه
جنبة جبران خسارت دارند. براي تعيين پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند
بايد ديد كه آيا انجام پرداخت يا خدمت مورد نظر از سوي سازمان با حادثه
رابطة سببيت دارد يا خير. هر پرداختي كه ناشي از حادثه باشد و بين آنها
رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب سازمان
از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزينه‌هاي معالجه و درمان، غرامت
مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازماندگان، هزينة كفن و
دفن، كه همگي واجد جنبة غرامتي‌اند قائم مقام زيانديده مي‌شود و برعكس از
بابت مستمري بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله‌مندي و بيمه بيكاري و بارداري و
كمك زايمان حق رجوعي ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌هاي غرامتي
است بايد سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زيانديده پرداخت كرده باشد تا
بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول
آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة 66 قانون تأمين اجتماعي هم بر اين
نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه‌ها و ارائة خدمات مي‌تواند به
كارفرما مراجعه كند. اين مسأله در مورد مستمري‌ها توليد اشكال مي‌كند چه
اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه
كند، اين امر به دلايل مختلف به زيان سازمان است. بنابراين بهتر است همگام
با آنچه در برخي كشورها مي‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ
مستمري‌هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند. رجوع سازمان
در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگري بوده است با
ظرايف خاصي همراه است. در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فرض اختلاف وجود
دارد. آنچه در اين تحقيق مورد پذيرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به
نسبت مسووليت واردكنندة زيان مي‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر
كل خسارت وارد به زيانديده 000/120 ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به
عهدة شخص زيانديده باشد و مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه
پرداخت‌هاي غرامتي سازمان 000/80 ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل
زيان دروقوع حادثه يعني بابت 000/40 ريال به او حق رجوع دارد. مبحث دوم
از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به
چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت آنها را به عهده دارد
مي‌تواند به او رجوع كند. اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد …مقدمه فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مبحث اول ـ عامل ورود زيان گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي بند اول ـ مفاهيم 1- مفهوم حادثة ناشي از كار 2- مفهوم حادثة مربوط به مسير 3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 1- حقوق فرانسه الف- قاعده كلي ب- موارد استثناء 2- حقوق ايران الف- واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما يا نمايندگان وي يا يكي از كاركنان همان كارگاه باشد ب- واردكنندة زيان خود بيمه شدة زيانديده باشد ج- واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة‌كارگاه باشد گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار) بند اول ـ قاعده بند دوم ـ استثنا مبحث دوم ـ ساير اشخاص گفتار اول ـ ‌بيمه‌گران گفتار دوم ـ‌ مسوولين مدني فعل غير گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار) گفتار چهارم ـ بيمه شده فصل دوم ـ شرايط رجوع سازمان به وارد كنندة زيان مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌هاي غرامتي گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها بند اول ـ مستمري بازنشستگي بند دوم ـ مستمري از كار افتادگي بند سوم ـ هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري بند چهارم ـ مستمري بازماندگان بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن گفتار سوم ـ فرض تقسيم مسووليت بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه الف- تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي بند دوم ـ تقسيم مسووليت ميان واردكنندگان زيان متعدد

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان تحقیق در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان دانلود تحقیق شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان دانلود رایگان تحقیق شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

احداث باشگاه ورزشی,امکان سنجی احداث باشگاه ورزشی,دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی,طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی,طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی,طرح کسب و کار احداث باشگاه ورزشی,کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی,هزینه احداث باشگاه ورزشی دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی دانلود فایل…

تحقیق ايرانگردي و جهانگردي

تحقیق ايرانگردي و جهانگردي برنامه دوم توسعه اقتصادي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق ايرانگردي و جهانگردي، در قالب word قابل ویرایش و در 50 صفحه.توضیحات:متأسفانه دربرنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي به امر گردشگري وشاخص هاي آن پرداخته…

تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران صنعت بيمه در ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهايجاد نظام جامع آماري صنعت…

تحقیق نگاهی به كودكان و دانش آموزان ناشنوا

آموزش کودکان ناشنوا,بازی برای کودکان ناشنوا,تحقیق کودکان ناشنوا,روانشناسی کودکان ناشنوا,زبان آموزی کودکان ناشنوا,کمک به کودکان ناشنوا,کودکان ناشنوا,کودکان ناشنوا در ایران,کودکان ناشنوا وکم شنوا,کودکان ناشنوایان,گفتاردرمانی کودکان ناشنوا تحقیق نگاهی به كودكان و دانش آموزان ناشنوا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق…

دانلود گزارش کارآموزی كارگاه صافكاري

خرید گزارش کارآموزی كارگاه صافكاري,خرید گزارش کارورزی كارگاه صافكاري,دان,دانلود کارآموزی كارگاه صافكاري,دانلود گزارش کار كارگاه صافكاري,دانلود گزارش کارآموزی كارگاه صافكاري,کارآموزی كارگاه صافكاري,کارورزی كارگاه صافكاري,گزارش کارآموزی كارگاه صافكاري دانلود دانلود گزارش کارآموزی كارگاه صافكاري دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

پاورپوینت حرکات عمودی و حرکات پرتابی (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی)

پاورپوینت حرکات عمودی و حرکات پرتابی (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) حرکات عمودی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع حرکات عمودی و حرکات پرتابی (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم…

پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش،…

پکیج جامع آموزش ساخت سایت با وردپرس

آموزش طراحی سایت,آموزش طراحی سایت با php,آموزش طراحی سایت با وردپرس,آموزش طراحی سایت با وردپرس pdf,آموزش طراحی سایت پروژه محور,آموزش طراحی سایت حرفه ای,آموزش طراحی سایت وردپرس,جزوه آموزش طراحی سایت پکیج جامع آموزش ساخت سایت با وردپرس رفتن به سایت…

پاورپوینت مديريت تأمين مالي، انتقال پول و خريد خارجي در شرايط تحريم

انتقال پول در شرايط تحريم,تأمین مالی در تحریم,تحقیق مدیریت تأمین مالی در تحریم,تحقیق نحوه تأمین مالی,خرید کالا در شرایط تحریم,مديريت تأمين مالي,مقاله انتقال پول,مقاله فاینانس,مقاله مدیریت تأمین مالی دانلود پاورپوینت مديريت تأمين مالي، انتقال پول و خريد خارجي در شرايط…

تحقیق ارزیابی عملکرد سازمان‌ ها و مدل‌ های ارزیابی

ارزیابی,تعریف ارزیابی,رفتار سازمانی,سازمانفمنابع انسانی,عملکرد,مدل ارزیابی تحقیق ارزیابی عملکرد سازمان‌ ها و مدل‌ های ارزیابی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ارزیابی عملکرد سازمان‌ ها و مدل‌ های ارزیابی،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ارزیابی عملکرد سازمان‌هاشضرورت و…

پکیج فیلم های آموزشی و جزوه ریاضی دهم- رشته های تجربی و ریاضی (فصل پنجم: تابع)

جزوه کامل فصل پنجم ریاضی 10,دانلود ریاضی دهم,ریاضی دهم,ریاضی دهم انسانی,ریاضی دهم تجربی,ریاضی دهم هنرستان,فصل پنجم ریاضی 10,نکات مهم ریاضی دهم کنکور,ویدئوهای آموزشی ریاضی دهم,ویدئوهای آموزشی فصل پنجم ریاضی دهم دانلود پکیج فیلم های آموزشی و جزوه ریاضی دهم- رشته…

پاورپوینت مبانی طب سنتی ایران

پاورپوینت مبانی طب سنتی ایران,تحقیق مبانی طب سنتی ایران,طب سنتی ایران,طب سنتی ایرانی,طب سنتی ایرانی اسلامی,طب سنتی ایرانی مقاله,مبانی طب سنتی ایران,مبانی طب سنتی ایران pdf,مقاله مبانی طب سنتی ایران,مقایسه مبانی آیورودا با طب سنتی ایران دانلود پاورپوینت مبانی طب…

پاورپوینت منیزیم

تشخیص کمبود منیزیم,داروی منیزیم,عوارض افزایش منیزیم در بدن,فلز منیزیم,مضرات منیزیم,مکمل منیزیم,منیزیم جوشان,منیزیم قرص پاورپوینت منیزیم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت منیزیمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 29بخشی از پاورپوینت: فلز منیزیم با درجه خلوص بیش از 8/ 99  درصد از نظر تجاری…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام)

استان ایلام,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آبدانان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آبدانان دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام) دانلود فایل - نقشه…

تحقیق سه طلاق در يك جلسه طبق كدام آيه قرآن است؟

پایان نامه پیرامون سه طلاق,پروژه سه طلاق,تحقیق در مورد سه طلاق,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی سه طلاق,تحقیق سه طلاق,دانلود تحقیق سه طلاق,مقاله سه طلاق تحقیق سه طلاق در يك جلسه طبق كدام آيه قرآن است؟ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

تحقیق بررسی خوردگی دیرگدازها و نسوزها در کوره های الکتریکی

پاورپوینت نسوزها در کوره های الکتریکی,تحقیق نسوزها در کوره های,دانلود پاورپوینت در مورد نسوزها در کوره های الکتریکی,دانلود پاورپوینت نسوزها در کوره های الکتریکی,دانلود رایگان پاورپوینت نسوزها در کوره های الکتریکی,نسوزها در کوره های الکتریکی تحقیق بررسی خوردگی دیرگدازها و…

پاورپوینت مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه

چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران,سنجش موفقيت برنامه ريزي فناوري اطلاعات,مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه پاورپوینت مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت…

پاورپوینت كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

تحقیق جريان كانال باز,جريان در كانال باز,جريان در كانال های باز,جريان در كانالهای باز pdf,جريان در كانالهای باز مقاله,جريان كانال باز,جريان یگنواخت در كانال باز,كاربرد اصلي انرژي در جريان كانال باز,كاربرد معادله مومنتوم در جريان كانال باز,مقاله جريان پاورپوینت كاربرد…

پاورپوینت بودجه انعطاف پذیر

پاورپوینت بودجه انعطاف پذیر روش بودجه ‎بندی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بودجه انعطاف پذیر،در قالب ppt و در 67 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بودجه بندیبودجه بندی قابل انعطافتفاوت بین بودجه ثابت وبودجه انعطاف پذیرانحرافاتانحراف بودجه انعطاف پذیرانحراف…

پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)

اصول گندزدایی آب,پایان نامه گندزدایی آب,تحقیق گندزدایی آب,تکنیکهای گندزدایی آب,روش گندزدایی آب,روشهای گندزدایی آب,گندزدایی آب با uv,گندزدایی آب با ازن,گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش,گندزدایی آب چیست,مقاله گندزدایی آب دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)…

تحقیق تاریخ زبان فارسی

تحقیق تاریخ زبان فارسی تاریخ زبان فارسی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاریخ زبان فارسی،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهزبان‌های پیوندیزبان پارسیزبان مادیاوستا و زنددر کتاب «شتروهای ایران» گویدزمان زردشتبخشی از متن تحقیق:دانشمندان…

تحقیق حواله های بانکی

پایان نامه حواله بانکی,تحقیق حواله بانکی,تحقیق در مورد حواله بانکی,حواله بانکی,حواله بانکی به انگلیسی,حواله بانکی چیست,دانلود پایان نامه حواله بانکی,دانلود تحقیق حواله بانکی,دانلود مقاله حواله بانکی,مقاله حواله بانکی,مقاله در مورد حواله بان دانلود تحقیق حواله های بانکی دانلود فایل دانلود…

پاورپوینت تحلیل ماتریسی سازه ها

پاورپوینت تحلیل ماتریسی سازه ها,تحلیل ماتری,تحلیل ماتریسی خرپا,تحلیل ماتریسی سازه ها با متلب,تحلیل ماتریسی قاب,جزوه تحلیل ماتریسی خرپا,دانلود کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها دکتر کاوهحل المسائل تحلیل ماتریسی سازه هادانلود رایگان جزوه تحلیل ماتریسی سازه ها پاورپوینت تحلیل ماتریسی سازه…

پکیج قالب پاورپوینت آماده برای رشته های علوم پزشکی

پکیج قالب پاورپوینت آماده برای رشته های علوم پزشکی قالب پاورپوینت پزشکی رفتن به سایت اصلی دانلود پکیج قالب پاورپوینت آماده برای رشته های علوم پزشکی،در قالب ppt و شامل یازده قالب پاورپوینت، قابل ویرایش.توضیحات:این پکیج شامل مجموعه یازده قالب…

پاورپوینت تكنولوژي آموزشي

پاورپوینت آماده تكنولوژي آموزشي,پاورپوینت تكنولوژي آموزشي,تحقیق تكنولوژي آموزشي,تكنولوژي آموزشي,دان,دانلود پاورپوینت تكنولوژي آموزشي,دانلود پاورپوینت در مورد تكنولوژي آموزشي,دانلود تحقیق تكنولوژي آموزشي,دانلود رایگان پاورپوینت تكنولوژي آموزشي پاورپوینت تكنولوژي آموزشي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تكنولوژي آموزشيقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 45قابل ویرایشبخشی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *