پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,خرید کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا،در قالب ppt و در 306 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلياتشناختديدگاه هاي شناختيانواع ديدگاه هاي شناختي:الف- ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيوسمب- ديدگاه عقل گراييج- ديدگاه استنباطيد- ديدگاه ساختاريه- ديدگاه هرمنوتيکنظريه توماس کوهن تحقيق علمي چيست؟فلسفه تحقيق علميهدف از آموزش روش تحقيق علميويژگي ها و قواعد تحقيق علمي:توسعه اي بودنقابليت بررسي داشتننظم داشتنتخصص طلبيقابليت تعميمدقت طلبيواقعي بودنقاعده تجاهلصبر طلبيجرات طلبينياز به مديريت واحدرعايت اصل بي طرفياجتهادي بودن تحقيقپيش نيازهاي تحقيق علميرابطه تحقيق علمي با آمار:مرحله اول: نمونه گيريمرحله دوم: گردآوري و طبقه بندي اطلاعاتمرحله سوم: تجزيه و تحليل اطلاعاتمرحله چهارم: تبيين و نمايش تحقيقجايگاه رايانه در تحقيقات علمي:مطالعه سوابق و ادبيات موضوع تحقيقطبقه بندي داده هاتجزيه و تحليل داده هاتنظيم و نگارش گزارش تحقيقعلمتقسيم بندي علوم از ديدگاه فلاسفهعلوم انسانينظريهقانون علميتعريف استدلال و انواع آنفرآيند تحقيق علمي و استدلال قياسي و استقراييمتغير و انواع آن:الف) متغير بر اساس ارزش:انواع متغيرها بر اساس ارزشب) متغير بر اساس رابطه:الف) متغيرهاي مستقل ب) متغيرهاي تابع يا وابسته ج) متغيرهاي ميانگر يا واسطهج) متغير بر اساس نقش:الف) متغيرهاي علي ب) متغيرهاي توصيفي د ) متغير هاي دو يا چند ارزشي:متغير دو ارزشي متغيرهاي چند ارزشي ه) متغيرهاي جانبي:متغيرهاي تعديل کننده متغيرهاي کنترل متغيرهاي مزاحمفرآيند تحقيق علميفصل دوم: انواع تحقيقات علميتحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش:الف) تحقيقات تاريخيب) تحقيات توصيفيج) همبستگيد) تجربي و عليّتحقيقات تجربي (آزمايشي)شرايط ضروري يک تحقيق تجربي:الف) کنترلب) انتخاب تصادفي ج) تکرار آزمايش د) قابليت تعميم نکاتي که محقق بايد در خصوص قابليت تعميم رعايت کند:از اصل کنترل غفلت نکند.در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفي اقدام بکند.تاثير اشتباهات آماري را در انتخاب نمونه و طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده ها به حداقل برساند.محيط آزمايش را به صورت طبيعي و عادي نگه دارد.در انجام دادن فعاليت هاي تحقيقاتي و مراحل کار و نتيجه گيري تعجيل نکند.آزمايش ها را در موقعيت ها و شرايط مشابه تکرار نمودهاز اعتبار دروني آزمايش و نيز اعتبار بيروني آن مطمئن شودانواع متغيرهاي مزاحم:رخدادهاي هم زمان با انجام دادن تحقيقاجراي پيش آزمونتغيير در روش ها و وسايل اندازه گيريتغييرات رواني و فيزيولوژيکافت آزمودني هاروش هاي حذف يا کاهش متغيرهاي مزاحم:الف)حذف متغيرها از طريق انتخاب آزمودني هايي که خصايص يکسان دارند.ب)همتا
کردن موارد: انتخاب جفت ها يا مجموعه هايي از افراد با خصايص همانند يا
تقريباً يکسان و قرار دادن يکي از آن ها در گروه گواه و ديگري در گروه
آزمايشج) معادل و هم تراز کردن موارد که عبارت است از قرار دادن آزمودني ها در گروه هاي گواه و آزمايشيد) تحليل واريانس ه) گزينش تصادفيروش ها و طرح هاي اجراي تحقيق تجربي:آزمايش با استفاده از يک گروه آزمودني:الف) پس آزمونب) پيش آزمون و پس آزمونآزمايش با استفاده از دو گروه (شاهد و آزمايش):الف) استفاده از پس آزمونب) استفاده از پس آزمون و پيش آزمونآزمايش با استفاده از چند گروه:استفاده از طرح چهار گروهي سولومونطرح پس آزمون چند گروهياستفاده از پيش آزمون و پس آزمون گروهيآزمايش با استفاده از روش تکرار آزمونفصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسالهمرحله انتخاب تعريف و بيان مساله داراي اقدامات نظام يافته زير است:طرح مساله تحقيق و تعيين حدود آنمطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيقشناسايي و تحليل مساله تحقيقتعيين متغيرها و تدوين مدلهاي عليّ مربوط به چهارچوب نظري تحقيقتشريح مساله تحقيق و نگارش آنطرح مساله تحقيق:الف) کنجکاويب) تجارب شخصيج) مطالعه آثار مکتوبد ) منابع شفاهي ه ) متقاضيان تحقيقانتخاب و تعيين حدود مساله تحقيق مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق:الف) روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن هاب) مطالعه و فيش برداريروش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن ها:استفاده از کتاب شناسي هااستفاده از فهرست مقالاتاستفاده از نمايه ها استفاده از کتابخانهاستفاده از فهرست تحقيقاتاستفاده از چکيده ها استفاده از مجموعه مقالاتاستفاده از روش مصاحبهاستفاده از آرشيو هااستفاده از سيستم هاي اطلاع رساني رايانه ايمطالعه و فيش برداري محققان برای ثبت و ضبط مطالب از روش هاي گوناگون استفاده مي کنند، از جملهعلامت گذاري روي متن و حاشيه اوراق کتاب خلاصه برداري از متن و نگارش آن استفاده از ماشين هاي حافظه دار الکترونيکيتهيه و تنظيم برگه ها يا کارت هاي منظم که اصطلاحاً فيش ناميده مي شودشناسايي و تحليل مساله تحقيقتعيين متغيّرها  و تدوين مدل هاي عليّنحوه بيان مساله تحقيق و نگارش آنروش نگارش و ارزيابي مساله تحقيقجدول کنترل و ارزيابي نگارش مساله تحقيقفصل چهارم: تدوين فرضيهمفهوم و تعريف فرضيه تفاوت فرضيه و نظريه چيست؟نقش فرضيه در تحقيق علميانواع فرضيه در تحقيقات همبستگي و تجربيمطالعه چگونگي روابط بين متغيرها ويژگي هاي يک تحقيق خوب:الف) فرضيه بايد قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.ب) فرضيه بايد بتواند پاسخ مساله تحقيق را بدهدج) فرضيه بايد قابليت حذف حقايق نامرتبط با مساله تحقيق را داشته باشدد) فرضيه بايد شفاف ،ساده،و قابل فهم باشد.ه) فرضيه بايد قابليت آزمون را داشته باشد.و) فرضيه نبايد با حقايق و قوانين مسلم و اصول علمي تاييد شده مغايرت داشته باشد .ز) فرضيه نبايد از واژه ها و مفاهيم ارزشي استفاده کند .ح) فرضيه بايد به مطالعه و پژوهش جهت بدهد.ي)ب ايد به صورت جمله خبري باشد.ک) فرضيه ها بايد مختص مساله تحقيق باشندل) بايد بين فرضيه ها و سوالهاي ويژه تناظر صوري و محتوايي وجود داشته باشدشيوه تدوين، نگارش و ارزيابيفصل پنجم: نمونه گيريتحقيق علمي با چه هدفي انجام مي شود؟تعريف جامعه آماريمفهوم نمونهمحقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کندانواع نمونه احتمالي:الف) نمونه هاي احتمالي ساده:استفاده از قرعه کشياستفاده از جدول اعداد تصادفي استفاده از روش منظم يا سيستماتيکب) نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شدهج) نمونه گيري گروهي يا خوشه اي د) نمونه گيري مکاني ه) ساير نمونه گيري ها:نمونه گيري هاي مادر يا پايه اينمونه برداري چند درجه اينمونه مختلطانواع نمونه هاي غير احتمالي يا تورش دار:الف) نمونه گيري سهميه ايب) نمونه گيري اتفاقيج) نمونه وضعي د) نمونه موردي روش هاي برآورد حجم نمونهعواملي که محقق در مورد تخمين حجم نمونه بايد مدنظر قرار دهد:حجم و اندازه جامعه ميزان تجانس جامعه يا پراکندگي صفت يا صفات جامعهامکانات ،مقدورات و زمانحدنصاب هاي نمونهملاحظات مربوط به بر آورد حجم نمونه ويژگي هاي يک نمونه خوب به شرح زير است:سودمندي و برخوردار بودن از جامعيتداشتن اعتبار و کفايت وصول به مقصودداشتن وضوح و برخورداري از طبقه بندي و تعاريف بديهيبرخورداري از سرعت در نمونه  گيرياقتصادي بودن عمليات نمونه گيريقابليت تعريف و تفسير صحيحفصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعاتطبقه بندي ابزار اندازه گيري و گردآوري اطلاعاتويژگي هاي ابزار سنجشانواع ابزارهاي گردآوري اطلاعات:الف) پرسشنامه                   ب) مصاحبهج) کارت مشاهده                د) نظرسنجه) فيش                            و ) فرمز) نقشه گنگ و کروکي           ح) آزمون استعدادط) آزمون هاي پيشرفت تحصيلي    ي) آزمون هوشک) رغبت سنج                     ل) آزمون فرافکنابزارها و مقياس هاي اندازه گيري:مقياس هاي اسمي يا عدديمقياس هاي ترتيبي مقياس هاي فاصله اي مقياس هاي نسبيطيف ها طيف بوگاردوسطيف ليکرتطيف گاتمن روايي و پايايي ابزار سنجشروايي ابزار سنجشپايايي ابزار سنجشعواملي که بر پايايي و روايي ابزار سنجش اثر منفي دارد:تعريف نشدن اصطلاحاتعدم توجيه پرسشگرانعدم تجانس و همگوني پاسخگويانتغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگريوضعيت ظاهريعدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيقفصل هفتم: روش هاي گردآوري اطلاعاتدر گردآوري اطلاعات محقق بايد به دو اصل اساسي توجه نمايد:الف) اصل صحت ب) اصل دقت روش هاي کتابخانه اي چند نکته در خصوص کتابخانه هاانواع سند:کتاب                                  مقاله ها و مجله ها ميکروفيلم و ميکرو فيش            سايت ها ديسک هاي رايانه اي                اسناد اصلاسناد دولتي                           نشريه هاي رسمي دولتياسناد شخصي و خصوصي         مطبوعاتآمار نامه ها                          اسناد صوتي و تصويريابزارهاي گردآوري اطلاعات در روش کتابخانه اي:فيش جدول فرم پرسشنامه استخراج اطلاعات نقشه و کروکيروش هاي ميدانيپرسشنامه ايبرنامه ريزي و اجراي پرسشنامه:الف) روش اجراي پرسشنامه ب) پيش بيني مرجع و مرکز هدايت کننده و ناظرج) پيش بيني نحوه ورود به ميدان و محيط پرسشگريد) پيش بيني اقدامات بعد از مرحله پرسشگري نحوه ورود به ميدان ومحيط پرسشگرياقدامات بعد از پرسشگري:1. گردآوري و تمرکز پرسشنامه ها در ستاد مرکزي2. بازنگري پرسشنامه هاي تکميل شده3. بسته بندي و انتقال پرسشنامه ها از شهرها به ستاد مرکزي4. ارسال پرسشنامه ها به گروه کدگذاري5. ارسال نامه هاي تشکر براي افراد همکاري کننده6. پرداخت حق الزحمه و هداياي مربوط به پرسشگران و عوامل اجرايي و تشکر از آن هانکات مورد توجه در مورد پاسخگويان:رعايت انتخاب درست پاسخگويان درک شرايط و ويژگيهاي پاسخگويانرعایت حال پاسخگوملاحظات مربوط به پرسشگري: الف) تمايل شديد پاسخگو به دادن پاسخ هاي مشابهب ) هاله افکني يک رفتار بر ساير رفتارهاج ) تمايل به استفاده از حد متوسط مقياس هاد ) بروز اشتباه در ثبت داده ها در پرسشنامهمحاسن پرسشنامهمعايب پرسشنامهروش مصاحبهابزار ثبت اطلاعات مصاحبهتفاوت پرسشنامه با کارتابزار مصاحبه:الف) ابزار استاندارد شدهب) ابزار محقق ساخته يا غير استانداردانواع روشهاي مصاحبهملاحظات اجرايي محقق در روش مصاحبه:اطمينان ازروايي و پايايي ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات 2. رعايت شرايط مساوي از هر حيث براي مصاحبه شوندگان3. تهيه راهنماي ويژه براي توجيه ابزار سنجش و نحوه تکميل آن تا مصاحبه گر از طريق مراجعه به آن پاسخ سوالات رابيابد4. استفاده از ابزارهاي کمکي نظير ضبط صوت و دوربين براي نگهداري اطلاعات5. شرکت در دوره هاي توجيهي6. تست ابزار سنجش و اطمينان از روايي و پايايي آن 7. هماهنگي براي تعيين وقت، موافقت مقامات مسئول، رعايت ادب 8.ايجاد سازمان اجرايي و هدايت کننده در صورتي که چند مصاحبه گر باشندزمينه هاي استفاده از روش مشاهدهانواع روش هاي مشاهده:الف) طرح هاي مشاهده کنترل نشدهب) طرح هاي مشاهده کنترل شدهج) طرح مشاهده مشارکتيد) طرح مشاهده غيرمشارکتيه) طرح مشاهده فرديو) طرح مشاهده گروهيز) طرح مشاهده علنيح) طرح مشاهده غير علنينکات قابل توجه مشاهده گرمحاسن روش مشاهدهروش هاي صوتي و تصويريروش هاي ترکيبيفصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده هاکدگذاريمنظور از کدگذاري در تحقيقات ميدانيمواردي که محقق در زمان طراحي پرسشنامه و قبل از اجراي عمليات ميداني بايد کدگذاري نمايد:1. پرسشنامه2. منطقه و ناحيه3. صفحات4. سؤالات5. گزينه ها6. ستون کد پاسخ هابازبيني و کدگذاري اطلاعات گردآوري شدهانواع روشهاي استخراج داده:استخراج داده ها به شيوه دستينکات مورد توجه محقق در امر خلاصه سازي پاسخ هااستخراج داده ها به شيوه ماشينيفصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاجانواع شيوه هاي تجزيه و تحليل داده هاشيوه تجزيه وتحليل کيفيموارد کاربرد تحليل منطقي و عقلانيشيوه تجزيه و تحليل کمي:1. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي:جدول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيعنمايش هندسي و تصويري توزيعاندازه هاي گرايش به مرکز اندازه هاي پراکندگيروش هاي متداول براي نمايش تصويري نحوه توزيع صفت در جامعه: روش هيستوگرام يا نمودارهاي ستوني ساده و ترکيبيروش پلي گون يا نمودارهاي چندضلعي ساده و ترکيبيروش منحني براي داده هاي تراکمي و تجمعيروش قطاعي يا شعاعي و دايره اي ساده و ترکيبيروش نمودار مثلثيروش منحني نمايش سري هاي زمانيروش نمايش فضايي و پراکندگي پديده در فضا در شکل نقشه هاي جغرافيايي تراکمينمايش ترکيبي ستوني و نشانه اي پراکندگي پديده در فضا روي نقشه جغرافيانمايش هاي تخيلي و تصويرسازي متناسب با بزرگي و کوچکي پديده در فضانمايش سلسله مراتبي و روابط يک سويه و يا دو سويه پديده هانمودارهاي هرمي براي نمايش ساختمان جمعيتنمودارهاي تصويري براي نمايش شکلي پديده ها2. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطياندازه هاي گرايشاندازه هاي پراکندگيانحراف استانداردواريانسمحاسن انحراف استانداردمنحني طبيعيخصوصيات منحني طبيعيتجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطيهمبستگي:همبستگي مثبت همبستگي منفي انواع همبستگي هاروش هاي محاسبه همبستگي:الف- آزمون همبستگي پيرسونب- آزمون رو يا ضريب همبستگي اسپيرمنج- آزمون يا ضريب همبستگي فيمحدوديت هاي آزمون خي 2:1. تنها در مورد اطلاعات مربوط به فراواني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نه در مورد نمره ها.2. بايد رويدادها و اندازه گيريهاي فردي از يکديگر مستقل باشند، يعني اطلاعات پيوسته نباشند.3. به طور کلي هيچ فراواني موردانتظار نبايد از 5 کمتر باشد، مگرتحت شرايط خاص و آن اين که از تصحيح استفاده شودرگرسيونT آزمونداده هايي که رايانه با استفاده از برنامه SPSS، در اختيار محقق قرار مي دهد:1. فراواني مشاهده شده               2. فراواني مورد انتظار               3. درصدهاي سطري                  4. درصدهاي ستوني5. خي 2بدون تصحيح ييتس         6. خي 2 با تصحيح ييتس 7. درجه آزادي 8. سطح معني داري9. حداقل فراواني مورد انتظار  10. تعدادخانه هاي با مقادير موردانتظار کمتر از  5مورد فراواني     11. تعداد فراواني فاقد اطلاعات قابليت هاي برنامه SPSSتهيه جداول توزيع فراواني و تهيه ليست داده هاتهيه جداول تقاطعي و دوبعدي و چند بعديانجام بررسيهاي آمار توصيفيانجام بررسيهاي آمار استنباطي محاسبات رياضيتغيير، اصلاح، جابه جايي و مرتب کردن داده هافصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيقعناصر و ساختار گزارش تحقيق:الف) عنصر مقدماتب) عنصر فهرست ها  ج) عنصر متن           د) عنصر کتاب نامه      ه) عنصر پيوست ها         محقق هنگام استفاده از موارد زير بايد مشخصات منبع را ذکر کندنقل قول ها، اعم از مستقيم يا غيرمستقيمجداول و آمارهاي بين متناشکال و پيکرها نظير نقشه، نمودار، طرح و تصويروقايع و رخدادهااظهارات شفاهي يا کتبي افرادتعريف مفاهيم و اصطلاحاتقضايا و گزاره هاي کلي نظير قوانين و حقايق علمي، مدل ها و نظريه هاعلت ذکر استفاده از تحقيق ديگرانروش هاي ارجاع دهيفصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيقطرح تحقيقدلايل اهميت طرح تحقيق:الف) تسهيل برنامه ريزي اجرايي تحقيقب) کسب حمايت ديگرانج) آگاه کردن کساني که در تصويب طرح مؤثرندانواع طرح هاي تحقيق:1. براساس ماهيت و اهميت تحقيق    2. براساس مراحل پيشرفت کار تحقيق     عناصر و اجزاء يک طرح تحقيق علمي:سوال اصلي تحقيق و بيان مسئلهسوابق و ادبيات مربوطفلسفه و اهداف تحقيقفرضيه هانوع تحقيقجامعه آماريحجم نمونه و روش نمونه گيريروش هاي گردآوري اطلاعاتابزار گردآوري اطلاعاتروش استخراج و طبقه بندي اطلاعاتروش تجزيه و تحليل اطلاعاتمدير و عوامل اجرايي تحقيق زمان و طول مدت اجرايي تحقيقهزينه هاي تحقيقابزارها ، وسايل و شرايط مورد نياز براي اجراي تحقيقمشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيقتعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي و اختصاصي طرحفهرست منابع و مآخذ تحقيقضمايمشيوه تنظيم و نگارش طرح تحقيق:تهيه فهرستي از عناصر و اجزاء طرحتعريف هر عنصر و اجزاء مربوطارائه طرح و عناصر تعريف شده براي نظرخواهيلحاظ کردن نظرهاي اصلاحي در طرحفصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علميانواع مقالات علمي:1. مقالات پژوهشي2. مقالات مطالعاتي و ترويجيساختار مقالات علمي:1. مشخصات مقاله2. چکيده3. مقدمه4. روش تحقيق5. اطلاعات و داده ها6. تجزيه و تحليل7. نتيجه گيري8. شناسايي و تصديق9. منابع 10. ضمايمملاحظات مربوط به تدوين مقاله علمي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی خرید کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

گزارش کارآموزی در بخش تعميرات جرثقيل (قسمت برق) مجتمع فولاد خراسان

خرید گزارش کارآموزی مجتمع فولاد خرید گزارش کارورزی مجتمع فولا,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار مجتمع فولاد خراسان بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق),دانلود گزارش کارآموزی مجتمع فولاد خراسان,کارآموزی مجتمع فولاد خراسان,کارورزی مجتمع,گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی در بخش تعميرات جرثقيل (قسمت برق)…

تحقیق ماشین آلات راهسازی و ساختمانی

تحقیق ماشین آلات راهسازی,تحقیق ماشین آلات راهسازی و ساختمانی,تحقیق ماشین آلات ساختمانی,ماشین آلات راهسازی,ماشین آلات راهسازی و ساختمانی,ماشین آلات ساختمانی,مقاله ماشین آلات راهسازی,مقاله ماشین آلات راهسازی و ساختمانی دانلود تحقیق ماشین آلات راهسازی و ساختمانی دانلود فایل دانلود تحقیق در…

پاورپوینت افتادگي شانه و روش هاي درمان آن با ورزش

افتادگی شانه چیست,افتادگی شانه فیلم,درمان افتادگی شانه با بدنسازی,درمان شانه های نابرابر,راه هایی برای رفع افتادگی شانه,روش تشخیص افتادگی شانه,علت و درمان افتادگی شانه,ورزش هاي اصلاحي افتادگي شانه پاورپوینت افتادگي شانه و روش هاي درمان آن با ورزش رفتن به…

طرح توجیهی خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت

دانلود طرح توجیهی خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت,راه اندازی خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت,طرح توجیهی خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت,طرح کسب و کار خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت,کارآفرینی خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت دانلود طرح…

پاورپوینت هدایت کردن

پاورپوینت هدایت کردن معنی هدایت کننده در جدول رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع هدایت کردن،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:وظیفه ی هدایت کردن مدیر شامل سه بخش رهبری،انگیزش و ارتباطات است.رهبری:-مدیران…

پاورپوینت نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای

تلمبه,ذخیره,نیروگاه,های دانلود پاورپوینت نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعرفی نیروگاه های تلمبه ذخیره ای و مزایای آن هاروند رشد…

گزارش کارآموزی موسسه توانبخشی فروغ عصر

توانبخشی,عصر,فروغ,کارآموزی,گزارش,موسسه گزارش کارآموزی موسسه توانبخشی فروغ عصر رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع موسسه توانبخشی فروغ عصر،در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخشی از متن گزارش کارآموزی:مرکز جامع توانبخشی فروغ عصر واقع در شیراز ,…

نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمشهر

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمشهر,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرمشهر,کاربری اراضی خرمشهر,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان خرمشهر,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمشهر دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمشهر…

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو

امکان سنجی تولید قطعات لاستیکی خودرو,دانلود طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو,طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو,طرح کارآفرینی تولید قطعات لاستیکی خودرو,طرح کسب و کار تولید قطعات لاستیکی خودرو,کارآفرینی تولید قطعات لاستیکی خودرو دانلود طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو…

تحقیق از امام حسن مجتبی (ع)

تحقیق از امام حسن مجتبی (ع) امام حسن مجتبی(ع) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام حسن مجتبی (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15 بخشی از متن تحقیق:پيشواى دوم جهان تشيع كه نخستين ميوه پيوند فرخنده على…

تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته...

استفاده از تأمين مالي,پایان نامه تامین مالی,پروژه تامین مالی,پژهش تامین مالی,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق تامين مالي,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تامین مالی,ساختار سرمايه,شركت هاي پذيرفته شده در بورس,قانون ساربينز اكسلي,مقاله تامین مالی دانلود تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از…

پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای "نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک"

جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه فیزیک و اندازه گیری,دانلود جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,دانلود کتاب فیزیک 2 نظام قدیم,فیزیک 2 تجربی,فیزیک 2 ریاضی,فیزیک 2 نظام قدیم,فیزیک و اندازه گیری,کتاب فیزیک,کتاب فیزیک 2 نظام قدیم دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای "نیروی…

تأثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد

بتن,تأثیر الیاف پروپيلن بر خواص بتن,تأثیر الیاف پروپيلن بر خواص بتن هاي با قدرت زياد,تحقیق بتن,تحقیق تأثیر الیاف پروپيلن بر خواص بتن,تحقیق خواص بتن,خواص بتن,دانلود تحقیق بتن,دانلود تحقیق تأثیر الیاف پ,دانلود تحقیق خواص بتن,دانلود مقاله بتن,مقاله بتن دانلود تأثير الياف…

آزمون استخدامی مهندسی شيمي FE2

آزمون استخدامی مهندسی شيمي FE2 آزمون استخدامی مهندسی شیمی رفتن به سایت اصلی دانلود آزمون استخدامی مهندسی شيمي  FE2 ،در قالب Pdf و در 12 صفحه.توضیحات:این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی شيمي،مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی…

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)

انواع تولید مثل,اهمیت تولید مثل,پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی,تعریف تولید مثل,تولید مثل جنسی در جانوران,تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار,تولید مثل در انسان,دانلود پاورپوینت علوم تجر,علوم تجربی سوم راهنمایی,علوم تجربی سوم راهنمایی تولید مثل دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی…

پروژه همساز با اقلیم تحلیل و بررسی عناصر اقلیمی بوشهر تک بنا (عمارت طاهری)

بررسی عناصر اقلیمی,بررسی عناصر اقلیمی بوشهر,پروژه همساز با اقلیم,پروژه همساز با اقلیم رایگان,تحلیل عناصر اقلیمی,تحلیل عناصر اقلیمی بوشهر,تک بنا,دانلود پروژه همساز با اقلیم,دانلود رایگان پروژه همساز با اقلیم,عمارت طاهری دانلود پروژه همساز با اقلیم تحلیل و بررسی عناصر اقلیمی بوشهر…

طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتیا

آموزش کتیا,پروژه آماده ک,پروژه طراحی چرخگوشت در کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ چرخگوشت در کتیا,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه کتیا,دانلود کتیا,طراحی چرخگوشت در کتیا,طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتیا,نمونه پروژه کتیا دانلود طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار…

قدرت مولکول های آب

اعجاز آّب,اعجاز مولکولهای آب,پاور پوینت در مورد قدرت آب,قدرت مولکول های آب دانلود قدرت مولکول های آب دانلود فایل چکیده:محقق ژاپنی Masaru Imoto برای انتشار یافته های تحقیقات خود مدعی شد که مولکولهای آب نسبت به مفاهیم انسانی تاثر پذیرند.…

تحقیق اصول‌ یادگیری و انگیزش نزد کارمندان و مراجعین

اصول‌ يادگيري و انگيزش نزد كارمندان و مراجعين,انتقال يادگيري,انگیزش,تحقیق اصول‌ يادگيري و انگيزش نزد كارمندان و مراجعين,خودارزيابي,دنلود مقاله اصول‌ يادگيري و انگيزش نزد كارمندان و مراجعين,سنجش‌هاي عملكرد تحقیق اصول‌ یادگیری و انگیزش نزد کارمندان و مراجعین رفتن به سایت اصلی…

جزوه برنامه ریزی شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا

جزوه برنامه ریزی شهری,جزوه برنامه ریزی شهری در ایران,جزوه برنامه ریزی شهری کنکور,جزوه برنامه ریزی شهری و منظقه ای,جزوه روشهای برنامه ریزی شهری در ایران,جزوه کارگاه برنامه ریزی شهری,جزوه نظریه های برنامه ریزی شهری,دانلود جزوه برنامه ریزی شهری جزوه برنامه…

تحقیق بررسي مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی,تحقیق مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی pdf,مدیریت منابع انسانی ppt,مدیریت منابع انسانی الکترونیک,مدیریت منابع انسانی پیشرفته,مدیریت منابع انسانی چیست دانلود تحقیق بررسي مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش دانلود…

تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب

اصول پايداري شيب ها,اصول پایدارسازی شیب,پايدار سازي شيب ها,پايدارسازي شيب ها,پايداري شيب ها,تثبیت دامنه های خاکی,تحليل پايداري شيب,تکنیکهای پایدارسازی شیب,روش پايداري شيب ها,روش های پایدارسازی شیب ها,روشهای پایدارسازی شیب دانلود تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب…

بسته آموزشی انرژی پتانسیل - رابطه کار و انرژی پتانسیل (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

انرژی پتانسیل چیست؟,جزوه انرژی پتانسیل,جزوه انواع مختلف انرژی پتانسیل,جزوه رابطه کار و انرژی پتانسیل,جزوه فصل چهارم فیزیک 4,جزوه کار و انرژی,جزوه کار و انرژی پتانسیل,فصل چهارم فیزیک 4,فصل دوم فیزیک 10,ویدئوهای آموزشی کار و انرژی پتانسیل بسته آموزشی انرژی پتانسیل…

تحقیق وب را بشناسيم

تحقیق وب را بشناسيم وب را بشناسيم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع وب را بشناسيم،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:وب را بشناسيم وب، نه اينترنت در داخل يك اسم رديابي منبع مسير خدمات وب…

پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی

انواع آلودگي های مواد غ,پاورپوینت آلودگی های محیطی در مواد غذائی,پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی,تحقیقآلودگی های محیطی در مواد غذائی,چگونگي آلودگي مواد غذايي در طبيعت,طبقه بندی آلودگي های مواد غذايي,هورمون های موجود در مواد غذائی پاورپوینت بررسی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *